STAF 1 DIVISIE 7 DECEMBER

STAF 1 DIVISIE 7 DECEMBER

De Eerste Divisie 7 december werd vernoemd naar de rede van Koningin Wilhemina in Londen op 7 december 1942 ‘Ik stel mij voor, zonder vooruit te loopen op de adviezen der rijksconferentie, dat zij zich richten zullen op een Rijksverband, waarin Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao tezamen deel zullen hebben, terwijl zij ieder op zichzelf, de eigen inwendige aangelegenheden in zelfstandigheid en steunend op eigen kracht, doch met den wil elkander bij te staan, zullen behartigen. Daarbij zal voor verschil van behandeling op grond van ras of landaard geen plaats zijn, doch zullen slechts de persoonlijke bekwaamheid der burgers en de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen den doorslag geven voor het beleid der Regering.’
Dit was het mandaat, waarop de dienstplichtigen van de 7 december divisie naar Nederlands Indië werden gezonden.